Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i potwierdzenia, że akceptuje jego postanowienia. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.

§ 1. WSTĘP

 1. Domena internetowa www.kreator-cv.com.pl stanowi własność spółki Hotistin Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu (Polska), pl. Solny 14/3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805955, NIP: 8971871345, REGON: 3845116, adres poczty elektronicznej: [email protected] Spółka zwana jest dalej Usługodawcą lub Sprzedawcą
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Serwisie.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient
 4. Zakazane jest wprowadzanie przez Klientów do Serwisu treści bezprawnych.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie www.kreator-cv.com.pl

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi odpracy
 2. Dni kalendarzowe – dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kreator-cv.com.pl prowadzony przez Usługodawcę,
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Serwisu.
 6. Usługa płatna – usługa dostępu do szablonów CV wraz z możliwością stworzenia listu motywacyjnego, kwestionariusza osobowego oraz portfolio internetowego.
 7. I pakiet – Usługa płatna zawierająca możliwość stworzenia szablonu CV i wygenerowania go na wszystkich wzorach dostępnych w Serwisie. Usługa zawierana na czas określony – 14 dni w cenie 7,99 PLN – po upływie 14 dni automatycznie odnawiana co miesiąc w cenie 88,99 PLN, z możliwością rezygnacji w każdym momencie
 8. II pakiet – Usługa płatna zawierająca możliwość stworzenia szablonu CV i wygenerowania go na wszystkich wzorach dostępnych w Serwisie. Usługa zawierana na czas określony – 1 rok – po upływie roku automatycznie odnawiana co roku w cenie 259.2 PLN, z możliwością wypowiedzenia na zasadach określonych w Regulaminie
 9. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, przydzielony danemu Użytkownikowi panel, uruchamiany na jego rzecz przez Usługodawcę w ramach Serwisu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu, na którym to Koncie gromadzone są dane Użytkownika oraz Klienta, używane w celu jego identyfikacji oraz dotyczące podejmowanych przez niego działań w Serwisie.
 11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Usług płatnych.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 13. Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na zamówieniu Usługi płatnej dostępnej w Serwisie.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem www.kreator-cv.com.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:
  • komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  • dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome);
  • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, JavaScript, Adobe Flasz Player, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji cookies

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalnościzgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.
 5. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Serwisu, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.

§ 6. DOSTĘP DO SERWISU

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu poprzez otwarcie strony internetowej. Zakup Usług płatnych możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, po zalogowaniu się do Serwisu
 2. Użytkownik może założyć indywidualne Konto. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Serwisu, natomiast jest niezbędne, aby dokonać zakupu Usług płatnych.
 3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail. Użytkownik może również wykorzystać do logowania konto Facebook lub Gmail.
 6. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
  2. ustalić Hasło;
  3. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść;
  4. wyrazić zgodę na stworzenie w Serwisie portfolio internetowego;
  5. kliknąć w link potwierdzający rejestrację, wysłany na adres skrzynki, podanej zgodnie z lit. a) niniejszego ustępu.
  6. użytkownik przy rejestracji na stronie wyraża zgodę na stworzenie portfolio, które może być dostępne tylko dla tej osoby lub można udostępniać to portfolio za pomocą linka
 7. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji w Serwisie.
 8. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta -zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 10. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów.
 11. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika lub do Klienta o udostępnienie swojego Hasła.
 12. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne
 13. Użytkownik oraz Klient ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z Serwisu, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres e-mail [email protected]
 14. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.
 15. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach:
  1. nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu,
  2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta,
  3. korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Serwisu w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
 16. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika lub odpowiednio Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy kalendarzowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.

§ 7. CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Cena za I Pakiet wynosi 7,99 PLN za 14 dni. Za dostęp do usługi po upływie 14 dni pobierana będzie automatycznie kwota 88,99 PLN co miesiąc.
  Cena za II Pakiet wynosi 259.20 PLN za 1 rok. Za dostęp do usługi po upływie 1 roku pobierana będzie automatycznie kwota 259.20 PLN co roku.
 3. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Serwisie. Zmiana ceny w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do Klienta, który złożył już Zamówienie na Usługę płatną.
 5. Do każdego Zamówienia Usługodawca wystawia elektroniczną fakturę VAT, którą udostępnia Klientowi na www.kreator-cv.com.pl Do tego czasu, jeżeli Użytkownik nie otrzymał automatycznie faktury powinien napisać w tej sprawie do Usługodawcy na adres [email protected] Do tego czasu, jeżeli Użytkownik nie otrzymał automatycznie faktury powinien napisać w tej sprawie do Usługodawcy na adres [email protected]
 6. Klient dokonuje płatności ceny za na rachunek bankowy Usługodawcy z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej dostępnych w danym czasie w Serwisie.
 7. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem karty płatniczej przy wykorzystaniu systemu Revolut obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 8. Płatności za pośrednictwem karty płatniczej przy wykorzystaniu systemu Revolut mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę lub Revolut przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 9. Usługodawca w Serwisie udostępnia Klientom odpowiedni link do dokonania płatności za Usługę płatną.
 10. Dane z linku są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjnorozliczeniowego za pośrednictwem systemu Revolut.
 11. Usługobiorca po kliknięciu linka transakcji w Serwisie jest automatycznie przekierowany na stronę płatności online serwisu Revolut.
 12. Dokonanie płatności powoduje automatyczne zapisanie danych karty płatniczej w Koncie Klienta.

§ 8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik, który chce korzystać z Usług płatnych dostępnych w Serwisie dokonuje Rejestracji w Serwisie, składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza oraz uiszcza opłatę przy użyciu dostępnej formy płatności.
 2. Użytkownik może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza.
 4. W Formularzu Użytkownik wskazuje dane Klienta oraz dokonuje wyboru pakietu (I lub II pakiet),
 5. Po wypełnieniu Formularza Użytkownik wybiera przycisk „Dokonaj płatności”
 6. Nie jest możliwe złożenie Zamówienia bez wypełnienia Formularza.
 7. Usługa płatna jest dostępna dla Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku bankowym Usługodawcy.

§ 9. REKLAMACJA

 1. Klient będący konsumentem, ma prawo do reklamacji Usługi płatnej na którą zostało złożone Zamówienie.
 2. Jeżeli Usługa płatna jest wadliwa, Klient będący konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową.
 3. Klient będący konsumentem dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące Usługi płatnej. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: swojego imienia i nazwiska, daty zgłoszenia, numeru dowodu sprzedaży, opisu i rodzaju wady, żądania konsumenta, danej kontaktowej (telefon lub adres e-mail).
 4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Hotistin Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 39/105,61-541 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
 5. Uprawnienia Klienta będącego konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.
 6. Jeżeli Usługa płatna ma wadę, Klient będący konsumentem może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
   chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą Usługę płatną na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Usługa płatna była już wymieniona lubnaprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Usługi płatnej na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Klient będący konsumentem nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada Usługi płatnej jest nieistotna.
 8. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
  1. usunięcia wady żądać wymiany Usługi płatnej na wolną od wad albo
  2. zamiast wymiany Usługi płatnej żądać usunięcia wady,
   chyba że doprowadzenie Usługi płatnej do zgodnościz umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Usługi płatnej z wadą pozostaje do ich wartości bezwady.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem strony zwrócą sobie nawzajem dokonane świadczenia zgodnie z postanowieniami § 11. Regulaminu.
 10. Serwis zobowiązuje się powiadomić Klienta będącego konsumentem o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi będącemu konsumentem na dane adresowe i kontaktowe podane przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 11. Koszty wymiany lub naprawy Usługi płatnej ponosi Sprzedawca.
 12. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się rękojmię Sprzedawcy za wady Usługpłatnych.

§ 10. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Usługodawcy [email protected] Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni kalendarzowych.
 3. Umowa o świadczenie Usług płatnych zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba, że Zamówienie stanowi inaczej. W przypadku gdy Zamówienie Usługi płatnej następuje na wskazany czas określony, okres obowiązywania takiej Usługi płatnej ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny taki sam okres, o ile Klient nie wyrazi przeciwnego oświadczenia woli najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu obowiązywania Usługi płatnej. Przy czym warunki Usługi płatnej, na jakich będzie ona kontynuowana w wyniku automatycznego przedłużenia okresu jej obowiązywania, nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w ramach pierwotnej Usługi płatnej, a w szczególności nie może się to wiązać dla Klienta będącego Konsumentem z jakimikolwiek ponoszonymi przez niego zwiększonymi kosztami. Niezależnie od tego, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy po automatycznym przedłużeniu okresu jej obowiązywania poprzez zgłoszenie żądania na adres e-mail Usługodawcy [email protected] z zachowaniem 14 dniowego kalendarzowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni kalendarzowych.
 5. W przypadku, gdyby rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie ust. 4 niniejszego paragrafu miałoby wiązać się dla Klienta z poniesieniem przez niego szkody (utrata dostępności do Usługi płatnej) Usługodawca może przyjąć jedno z dwóch rozwiązań:
  1. może zwrócić Klientowi należność za Usługę płatną, proporcjonalnie do okresu i zakresu jego wykorzystania; jeżeli takie działanie nie byłoby usprawiedliwione okolicznościami zwrot należności za Usługę płatną powinien być dokonany w całości;
  2. za zgodą Klienta – może przenieść aktualny dostęp do Usługi płatnej z likwidowanego Konta Użytkownika na inne Konto Użytkownika pozostającego w organizacji Klienta
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi będącemu konsumentem materiały elektroniczne bezpośrednio po dokonaniu Zamówienia, pod warunkiem złożenia wyraźnego oświadczenia przez Użytkownika o zgodzie na udostępnienie materiałów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie w związku z tym prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).
 7. Jeżeli Klient będący konsumentem nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie udostępnia Klientowi zamówionych materiałów przed upływem 14 dniowego kalendarzowego terminu do odstąpienia. W tym okresie Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia, bez podania przyczyny tego odstąpienia. Pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór formularza odstąpienia od umowy zawarte są na końcu niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Sprzedawca udostępniKlientowi będącemu konsumentem materiały dopiero po upływie terminu prawa do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane płatności

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu
 3. Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Usług płatnych, zgłasza ten fakt Usługodawcy mailowo na adres [email protected]. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

§ 12. PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis jest własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego
 2. Serwis, jak też poszczególne jego elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 3. Materiały i zasoby, zawarte w Serwisie w Usłudze płatnej, w tym w szczególności szablony, wzory, opracowania tekstowe, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika, który wykupił do nich dostęp.
 4. Wykupienie dostępu do Serwisu oznacza udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta licencji na wykorzystywanie materiałów i zasobów zawartych w Serwisie przez okres właściwy dla wybranego przez Klienta wariantu Usługi płatnej. Licencja uprawnia do korzystania z materiałów objętych ochroną prawno-autorską przez jednego Użytkownika, uprawnionego do korzystania z Konta za pośrednictwem którego wykupiono dostęp do Kursu.

§ 13. ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia lub wycofania usług w Serwisie, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika lub Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Serwis do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej. Usługodawca umieści na stronie internetowej Serwisu ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.
 5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres: Hotistin Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 39/105, 61-541 Poznań Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia kalendarzowego od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia § 10 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 14. ZMIANY REGULAMINU

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Usługodawcy na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Usługodawca w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 3. W przypadku posługiwania się przez Użytkowników lub Klientów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Użytkownik lub Klient posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Użytkownik lub Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Serwisu, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Usługodawcy podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.